ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost, Flyingatom Gold s.r.o., IČO: 139 64 291, se sídlem Nádražní 213/10, 702 00, Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 87335, při své činnosti využívá osobní údaje svých zákazníků a klientů, obchodních partnerů, jejich zástupců a zaměstnanců. 

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou právní úpravou, tj. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.

Všeobecné informace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných zákazníky a klienty v souvislosti s jejich používáním služeb naší společnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného klientem a v případech, kdy to právní předpisy stanoví, zpracováváme osobní údaje na základě zákonných ustanovení nebo k plnění smlouvy uzavřené mezi jednotlivými stranami.

Informace o klientech a jejich chování získáváme následujícím způsobem:

1. prostřednictvím informací sdělených přímo klientem na naší pobočce;

2. prostřednictvím dobrovolně vložených informací do formulářů na   našem webu

3. prostřednictvím shromažďování „cookies“ [viz níže „zásady cookies“].

Web shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.

Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem koupě produktu.

Osobní údaje ponechané na webových stránkách nebudou prodávány ani poskytovány třetím stranám v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

Údaje obsažené ve formuláři mohou být prohlíženy fyzickou osobou, která je tam vložila. Tato osoba má také právo kdykoli tyto údaje upravit nebo pozastavit jejich zpracování.

Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách, které mohou být ovlivněny rozvojem internetové technologie, možnými změnami zákona v oblasti ochrany osobních údajů a rozvojem našich webových stránek. O všech změnách Vás budeme informovat viditelným a srozumitelným způsobem.

Na webových stránkách se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na těch našich a nejsou žádným způsobem kontrolovány naší společností. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady a předpisy o ochraně osobních údajů, se kterými se doporučujeme seznámit.

1. SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Naše společnost je ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR správcem osobních údajů. 

S Vašimi dotazy, žádostmi či námitkami týkajícími se zpracování či ochrany osobních údajů se můžete na naši společnost obracet poštou, e-mailem, telefonicky. 

2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Osobní údaj (e) – jakákoli informace, která sama o sobě anebo v kombinaci s jinými informacemi může vést k identifikaci konkrétní osoby (tzv. subjektu údajů).

 –   obecné – jméno, příjmení, pohlaví, věk, osobní stav, občanství, národnost, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, kamerový záznam, údaje o vzezření osoby, cookie, uživatelské jméno, IP adresa apod.;

 –   zvláštní kategorie údajů – rasa anebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání a filozofické přesvědčení, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální orientace, trestní delikty a pravomocná odsouzení, údaje dětí, genetické a biometrické údaje.

Správce – osoba (subjekt) určující účel a způsob zpracovávání osobních údajů, tj. naše společnost. 

Zpracovatel – osoba (subjekt), která zpracovává osobní údaje jménem správce, tj. naše společnost, případně jiný naší společností pověřený subjekt (právnická či fyzická osoba).  

Subjekt údajů – fyzická osoba, které se osobní údaj týká, zejména klient (dále např.  zaměstnanec naší společnosti, uchazeč o zaměstnání, zástupce či zaměstnanec obchodního partnera naší společnosti.).  

Zpracování osobních údajů – jakákoli operace anebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať již s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, zpřístupnění přenosem, použití, šíření, jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz, zničení).

-   JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Bez Vašeho souhlasu 

-   Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, např. jméno, příjmení, titul, datum narození, průkaz totožnosti, adresa bydliště, podpis, přihlašovací údaje k aplikacím naší společnosti, apod.

-   Kontaktní údaje – údaje umožňující Vás kontaktovat, např. telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní (doručovací) adresa, apod.

-   Další osobní údaje – údaje o nákupech a naší obchodní spolupráci, např. historie obchodů, platební údaje, bankovní spojení, platební karta, apod.

-   Údaje shromažďované o zařízeních v souvislosti s využíváním aplikací naší společnosti – při využívání našich webových stránek či aplikací používáme ke shromažďování a ukládání informací různé technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení (soubory cookies a podobné technologie), shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa nebo jiné jedinečné identifikátory Vašeho zařízení, model hardware, verze operačního systému, údaje o mobilní síti, protokoly serverů, adresa internetového protokolu, datum a čas Vašeho požadavku), údaje o poloze (IP adresa, systém GPS, přístupové body sítě WI-FI nebo vysílač mobilních sítí).

-   Údaje o využívání Vašich zákonných práv a evidence jejich uplatnění vůči naší společnosti.

-   Další údaje, jejichž zpracování naší společnosti ukládá právní předpis ČR nebo EÚ. 

S Vaším souhlasem 

Naše společnost v některých případech může zpracovávat výše uvedené osobní údaje, případně i další osobní údaje, na základě Vašeho výslovného souhlasu. V takových případech musí být přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů uveden v souhlasu, který jste podepsali. V takových případech máte současně vždy možnost udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. 

-   K JAKÝM ÚČELŮM NAŠE SPOLEČNOST OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁ? 

V souladu s platnou právní úpravou shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro předem určený účel a jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. 

Bez Vašeho souhlasu

Pro účely plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Z této smlouvy vyplývá, jaké údaje musíme zpracovávat, abychom mohli splnit vše, co jsme si sjednali a co nám v souvislosti s takovou smlouvou ukládá zákon. Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy, jednání o podmínkách smlouvy či vedení výběrového řízení.

Pro účely plnění zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, apod.).

Pro účely řízení vztahů se zákazníky a vytváření analytických modelů – abychom Vám mohli poskytnout služby dle Vašich potřeb, a to pohodlně a rychle, zpracováváme i údaje o nákupech, o požadavcích či stížnostech, porovnáváme a analyzujeme údaje o produktech naší společnosti, vytváříme statistiky a predikce odbytu, a to z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů. Snažíme se v těchto případech údaje anonymizovat v největší možné míře. 

Pro účely bezpečnosti a řízení rizik – v případech, kdy nám to ukládá právní předpis, či z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem zajištění bezpečnosti v areálu naší společnosti, ochrany našeho majetku, předcházení a odhalování podvodného nebo škodného jednání, atd.

Pro účely výkonu či obhajoby našich právních nároků – jsme-li nuceni vymáhat svá práva nebo je hájit v soudním či správním řízení, použijeme nezbytné osobní údaje.

Pro účely interní správy naší společnosti – naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje rovněž při plnění svých pracovně právních povinností v rámci nastavených interních procesů naší společnosti. Důvodem je např. vnitřní správa naší činnosti, vytváření reportů o činnosti naší společnost nebo jednotlivých zaměstnanců, snaha o optimalizaci interních procesů nebo potřeba proškolení zaměstnanců.

S Vaším souhlasem

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje i pro jiné účely (např. marketing, apod.). V takových případech je účel shromáždění a dalšího nakládání s osobními údaji přesně vymezen ve Vašem souhlasu. V takových případech máte vždy možnost tento souhlas kdykoli odvolat.

Použití osobních údajů pro jiný účel, než pro které byly shromážděny

Naše společnost je v některých případech oprávněna zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud Vaše údaje shromáždíme pro účely plnění smlouvy nebo poskytnutí služby a právní předpis nám následně ukládá, jak dlouho musíme údaje uložit (např. dle zákona o účetnictví musíme faktury na cenu za poskytnuté zboží nebo službu archivovat po dobu 10 let, i když už údaje pro účely plnění smlouvy nepotřebujeme). Anebo naše společnost shromažďuje osobní údaje o svých zaměstnancích pro plnění zákonných povinností a poté z důvodu vzniku havárie anebo jiné mimořádné události včetně zneužití či poškození majetku naší společnosti zpracováváme shromážděné osobní údaje (zejména identifikační údaje zaměstnance, který se na mimořádné události podílel, anebo ji přímo způsobil) pro účely šetření těchto událostí či v případě vzniku sporu pro účely vymáhání svých právních nároků nebo k hájení svých práv.  

-   Z JAKÝCH ZDROJŮ NAŠE SPOLEČNOST OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁ? 

-   Přímo od Vás, jako subjektu údajů, případně jako osoby povinné údaje uvést pro splnění právní povinnosti, a to při jednání o uzavření smlouvy či jiné dohody či při vyplnění vstupního dotazníku.

-   Od dalších subjektů, pokud to výslovně umožňuje či ukládá právní předpis (např. údaje zaslané orgány veřejné moci do datové schránky naší společnosti anebo sdělené v rámci soudního sporu), či pokud jste tomuto dalšímu subjektu dali svůj souhlas k předání informací o Vás.

-   Pro vnitřní administrativní účely si mezi sebou můžeme předávat údaje s dalšími subjekty začleněnými do skupiny Flyingatom.

-   Z otevřených nebo veřejně dostupných zdrojů – jako jsou veřejně dostupné rejstříky a evidence, internetové stránky či inzerce – v případě je-li to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů naší společnosti či třetí osoby, např. při ověření aktuálnosti údajů, za účelem komunikace, apod.

-   JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT? 

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je jejich předání zcela dobrovolné.

Zpracováváme-li osobní údaje v souvislosti se smlouvou či dohodou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo se službou, kterou Vám poskytujeme, můžete se dobrovolně rozhodnout, zda smlouvu uzavřete anebo službu budete čerpat anebo nikoli. Pokud k uzavření smlouvy nebo k čerpání služby došlo, pak jste povinni předat nám informace nezbytné k plnění smlouvy či čerpání služby. Bez těchto informací Vám nemůžeme službu nebo jiné plnění poskytnout.

Je-li důvodem shromáždění a dalšího zpracování Vašich osobních údajů plnění právních povinností nebo ochrana našich oprávněných zájmů, pak jste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout. Vždy nicméně žádáme pouze údaje potřebné pro splnění vymezeného účelu.

-   JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH ÚDAJŮ? 

Naše společnost v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických, organizačních a bezpečnostních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití.

-   KOMU PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Zpracovatelům – většinu činností zpracování provádí naše společnost pomocí vlastních sil, v některých případech nicméně využíváme služeb třetích osob (dále jen „zpracovatelé“). Při výběru těchto specializovaných externistů naše společnost vybírá po pečlivém zvážení takovou osobu, která poskytuje maximální záruky zabezpečení předávaných osobních údajů. V rámci smluv o zpracování se snažíme zpracovatele zavázat, aby poskytoval alespoň stejnou úroveň ochrany předaných osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost, a současně zpracovatele zavazujeme k povinnosti mlčenlivosti. Zpracovatel je dále oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, jíž byl naší společností pověřen. I při využívání cloudových uložišť je zajištěna úroveň ochrany vyžadovaná platnou právní úpravou.

Zpracovateli jsou např.:

-   dodavatelé software služeb a aplikací (personální a účetní systém, apod.),

-   poskytovatelé IT služeb, aplikací a cloudových uložišť,

-   poskytovatelé účetních služeb,

-   poskytovatelé archivačních služeb,

-   právní zástupce, případně subjekty vymáhající naše pohledávky,

-   marketingové agentury,

-   finanční a daňoví poradci, auditoři.

Našim obchodním partnerům – pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti, která tvoří součást našich služeb, může být nezbytné předání osobních údajů. Takové subjekty se samy stávají správcem Vašich osobních údajů (zejména dopravce nebo Česká pošta). 

Našim poradcům – pokud je to nezbytné za účelem poskytování poradenských služeb naší společnosti nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a zájmů naší společnosti (např. právnímu zástupci, daňovému nebo ekonomickému poradci, poradci bezpečnosti a zajištění sítě, auditorům, pojišťovnám či pojistnému brokerovy, bance, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, atd.). 

Společnostem v rámci skupiny Flyingatom – v rámci skupiny Flyingatom si předáváme některé osobní údaje našich obchodních partnerů, zákazníků či zaměstnanců a členů našich orgánů, a to především za účelem vnitřní správy a reportingu. Účelem však může být i usnadnění uzavírání smluv, poskytování plnění či řešení některých záležitostí.

Státním orgánům, resp. dalším subjektům v případech, kdy to naší společnosti ukládá právní předpis (např. orgány státní správy, orgány dohledu, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci).

S Vaším souhlasem/na Váš příkaz mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Naše společnost je oprávněna předat Vaše osobní údaje v rámci EÚ v souladu se zásadou volného pohybu osob bez omezení. Naše společnost je oprávněna předat osobní údaje i mimo EÚ, např. pokud zpracovatel zpracovává osobní údaje v počítačovém programu, jehož servery jsou či se nacházejí v zemích mimo EÚ, nebo pokud příslušnou službu či produkt v požadované kvalitě poskytuje pouze obchodní partner ze zemí mimo EÚ. Naše společnost požaduje ve všech těchto případech v souladu s Nařízením GDPR od svých obchodních partnerů zajištění nejméně stejné úrovně ochrany předaných osobních údajů, jakou sama poskytuje. Naše společnost k předání osobních údajů přistoupí pouze za poskytnutí adekvátní záruky a za podmínky, že budou k dispozici vymahatelná práva Vás jako subjektu údajů a Vaše účinná ochrana.

-   Skupina Flyingatom

Do skupiny Flyingatom patří následující společnosti:

FLYINGATOM GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

             40-092 Katowice, Slezské vojvodství, Adama Mickiewicza 3, Polská republika

             EUID: PLKRS.923671

             Registrační číslo: 381762306

-   ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Soubory cookies jsou informační data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Webové stránky a jsou určeny k používání Webových stránek.

Soubory Cookies se používají pro následující účely:

-    úpravu obsahu webových stránek podle preferencí uživatele a optimalizace používání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení Uživatele Webové stránky a řádně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám;

-    vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jaký způsobem uživatelé používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

Web používá dva základní typy cookies: "sériové" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). 

"Sériové" cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele až do momentu odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). "Trvalé" cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu určenou v parametrech souboru cookies nebo dokud nejsou Uživatelem odstraněny.

Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webové stránky mohou používat také  spolupracující s provozovatelem webových stránek dodavatelé reklam a partneři. Příjemcem informací z cookies je Google LLC.

Další informace o souborech cookies jsou k dispozici v příslušné sekci v menu Vašeho prohlížeče.

Většina prohlížečů umožňuje uživatelům kontrolovat soubory cookies v nastavení předvoleb. Uživatelé by si měli přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto prohlížečů, aby se dozvěděli o jejich pravidlech používání souborů cookies. Omezení možnosti nastavení cookies může zhoršit celkovou kvalitu používání webových stránek.

Chcete-li blokovat soubory cookie nebo zabránit pouze určitým funkcím, měli byste změnit nastavení svého webového prohlížeče.

-   DOBA ULOŽENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny nebo navazujícího jiného účelu. Velkou část Vašich osobních údajů budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu, protože účel zpracování po celou tuto dobu trvá.

Ve většině případů právní předpis přímo stanoví, jak dlouho musí být některé osobní údaje zpracovávány - např. údaje v účetnictví po dobu 10 let, apod.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme je zpracovávat po dobu uvedenou v souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

-   JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI?

Právo na informace a vysvětlení

Naše společnost je povinna poskytnout Vám stručně, transparentně a srozumitelně informace uvedené v tomto dokumentu. Pokud Vám kterékoli ustanovení tohoto dokumentu není jasné nebo není pro Vás zcela srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit. 

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na ty činnosti zpracování, které již proběhly v době, kdy byl údaj platně udělen, ani na ty činnosti zpracování, které je naše společnost z důvodu dříve uděleného souhlasu a již provedených činnosti zpracování povinna učinit (z důvodu dodržování právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů). 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje naší společností zpracovávány. Pokud je tomu tak, poskytneme Vám veškeré související informace v rozsahu požadovaném čl. 15 Nařízení GDPR.

Aby bylo zajištěno, že toto právo nebude zneužito jinou osobou, a abychom zabránili tomu, že veškeré Vaše osobní údaje předáme cizí osobě, jsme povinni ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje právo na přístup, a to způsobem popsaným níže v bodu 13 tohoto dokumentu. 

Právo vznést námitku

Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to v případech, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo.

Naše společnost bude muset přezkoumat prováděné zpracování. Takové osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vaším zájmem na ochranu soukromí či jinými zájmy, právy a svobodami, nebo pokud nebude zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.

Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit rovněž prostřednictvím technických nástrojů (odhlášení od odběru obchodních sdělení). Naše společnost poté Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat nebude, mohou však být zpracovávány nadále pro jiné účely.

Námitku můžete, stejně jako svá další práva, uplatnit na shora uvedených kontaktech naší společnosti (viz bod 2 tohoto dokumentu). Vždy, prosíme, uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by naše společnost neměla údaje o Vás zpracovávat.

Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, není ji možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě jiného právního titulu než nezbytnosti pro oprávněný účel – např. z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností.

Právo na opravu, resp. doplnění

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu či doplnění. 

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)

Máte právo žádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 Nařízení GDPR – zejména již nejsou údaje potřebné pro účely uvedené výše, byl odvolán souhlas nebo odpadl jiný právní titul zpracování, uplatnili jste oprávněně námitku proti zpracování, osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, apod. 

Právo na omezení 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů za podmínek vymezených v čl. 18 Nařízení GDPR. 

Právo na přenositelnost údajů

Čl. 20 Nařízení GDPR Vám garantuje právo získat od naší společnosti Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme předat Vám či jinému správci, pokud o to požádáte a pokud to je technicky proveditelné. Toto právo lze uplatnit v případě, že (i) důvodem zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy či čerpání služby od naší společnosti a zároveň (ii) zpracování naše společnost provádí automatizovaně.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Nesouhlasíte-li se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, nebo nesouhlasíte-li s přístupem naší společnosti, můžete se kdykoli se stížností obrátit Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

poštovní adresa: Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 

tel.: 234 665 111

e-mail: posta@uoou.cz 

web: www.uoou.cz 

JAK VYŘIZUJEME VAŠE NÁMITKY A ŽÁDOSTI?

Realizací některého z Vašich práv nesmí být dotčena práva jiných osob. 

Pokud se na naši společnost obrátíte s námitkou či žádostí o uplatnění některého ze svých zákonných práv, informujeme Vás o přijatých opatřeních. Pokud žádné opatření nepřijmeme, rovněž Vás o tom informujeme a vysvětlíme Vám důvody našeho postupu. Tyto informace Vám poskytneme do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud bude třeba z důvodu složitosti a počtu žádostí tuto lhůtu prodloužit, dáme Vám o tom vědět rovněž do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody odkladu. Lhůtu prodloužíme nejdéle o další 2 měsíce. Uděláme vše proto, abychom Vám informace o přijatých opatřeních poskytli co nejdříve.

Informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme stejným způsobem, jakým o ně požádáte. Veškeré námitky a žádosti a naše reakce se činí a poskytují bezplatně. Pokud se však Vaše žádosti opakují nebo jsou zjevně nepřiměřené, můžeme žádat náhradu nákladů spojených s poskytnutím informací anebo dokonce můžeme odmítnout žádosti vyhovět. 

Naše společnost může Vašim žádostem anebo námitkám vyhovět, pouze pokud nemá pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost či námitku podává. Musíme zajistit, aby práva nebyla zneužívána jinými osobami a Vaše osobní údaje nebyly neoprávněně předány cizí osobě. Z toho důvodu naše společnost ověřuje totožnost žadatele, a to buď vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí nám bude potvrzena totožnost žadatele, anebo předložení žádosti či námitky s úředně ověřeným podpisem. Bude-li žádost uplatněna ústně, jsme oprávněni požadovat prokázání totožnosti žadatele např. předložením jeho platného průkazu totožnosti.

-   ZÁVĚREM

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1. února 2022 a bude průběžně aktualizován a doplňován.