VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností Flyingatom GOLD s.r.o., se sídlem Nádražní 213/10, 702 00, Ostrava, IČO: 139 64 291 (dále jen "Prodávající") jako prodávajícím provozujícím internetový obchod https://cz.flyingatom.gold a Kupujícím při nákupech v Obchodě (jak jsou oba tyto pojmy definovány níže).

B. Tyto Obchodní podmínky dále upravují podmínky provozu Obchodu, kdy se v Obchodě mohou registrovat pouze fyzické osoby s plnou svéprávností a právnické osoby za podmínek uvedených těchto Obchodních podmínkách.

C. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami důkladně seznámil, a že s nimi souhlasí. 

I.

DEFINICE POJMŮ

„Investiční produkty“ znamená Produkty označené jako investiční zlato, stříbro a další investiční produkty u kterých dochází ke změně ceny v Obchodě s ohledem na vývoj ceny na příslušném trhu.

"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž návrh bude Kupujícímu doručen Prodávajícím v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

"Kupující" znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který realizuje nákup v Obchodu.

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

"Obchod" znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese https://cz.flyingatom.gold .

"Obchodní podmínky" znamená tyto obchodní podmínky Prodávajícího.

„Ostatní produkty“ znamená produkty nabízené v Obchodě, jejichž Cena se nemění.

"Podnikatel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

"Prodávající" znamená společnost Flyingatom Gold s.r.o., se sídlem Nádražní 213/10, 702 00, Ostrava, IČ 139 64 291.

"Produkty" znamená produkty nabízené v Obchodu, a to Investiční produkty a Ostatní produkty.

"Spotřebitel" znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Zákazník“ znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který nabízí Investiční produkty ke zpětnému

odkupu/výkupu Prodávajícímu.

II.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OBCHODU

OBJEDNÁVKY

2.1 Prodávající přijímá objednávky následujícím způsobem:

a) prostřednictvím stránek https://cz.flyingatom.gold. Objednávka provedená na stránkách https://cz.flyingatom.gold je považována za záměr nákupu konkrétního Produktu za cenu uvedenou na stránkách Obchodu a je považována za podání nabídky Kupujícím na uzavření smlouvy s Prodávajícím za podmínek ve formuláři a v těchto Obchodních podmínkách;

b) Osobně na pobočce Prodávajícího na adrese: sídlem Nádražní 213/10, 702 00, Ostrava.

2.2 Podmínkou pro přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je splnění následujících podmínek:

a) Obdržení řádně vyplněné objednávky prodávajícím v souladu s odstavcem 2.1;

b) Obdržení zpětného/potvrzujícího e-mailu od Prodávajícího s potvrzením objednávky nebo písemného potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím;

c) Splnění povinností Kupujícího v souvislosti se zákonem č. 253/2008Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu („AML pravidla“).

Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, příp. splnění AML pravidel způsobem dle uvážení Prodávajícího. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést, a to nejpozději do 24 hodin od vyžádání dodatečné autorizace.

2.3 Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku odmítnout, zejména nikoliv však výlučně pokud:

a) Kupující nesplnil podmínky dle odstavce 2.2 výše;

b) Došlo k výraznému nepoměru cen nabízených Produktů;

c) Kupující v předchozích obchodech s Prodávajícím porušil pravidla pro řádné dokončení obchodu zamýšleného těmito Obchodními podmínkami.

V případě odmítnutí objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvody pro odmítnutí či storno objednávky.

2.4 Kupní smlouva na Produkty mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu.

REGISTRACE

2.5 Pokud Kupující provádí objednávku prostřednictvím Obchodu je možná registrace prostřednictvím elektronického účtu na stránkách https://cz.flyingatom.gold.

2.6 Poskytnutí osobních údajů Kupujícího pro účely registrace je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou k uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím a realizaci nákupu prostřednictvím Obchodu.

2.7 S veškerými osobními údaji Kupujícího bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a souvisejícími vnitrostátními právními předpisy. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů naleznete na stránkách https://cz.flyingatom.gold.

2.8 Prodávající je oprávněn předat údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží externím dopravcům.

CENA

2.9 Cena Produktů je uvedená u každého Produktu v Obchodě a je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu, pokud dojde ke splnění podmínek pro uskutečnění obchodu, a to zejména v čl. 2.2, 2.3 a 2.12 těchto Obchodních podmínek. Cena je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy a platby).

2.10 Prodávající upozorňuje, že Cena Produktů se s ohledem na vývoj ceny Produktů na trhu mění, a to i v průběhu dne.

PLATBA

2.11 Platbu za Produkty může Kupující provést následujícím způsobem:

a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270.000,-Kč nebo její ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;

b) platba převodem, příp. vklad na bankovní účet Prodávajícího;

c) Prodávající dle vlastní volby umožní platbu debetní/kreditní kartou.

Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

2.12 Kupní cena je považována za uhrazenou připsáním celé částky kupní ceny objednaného Produktu, včetně případných dodacích nákladů na účet Prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 24 hodin ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím stornována.

2.13 Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně Produktu jsou připočítány případné náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím.

2.14 Prodávající je plátce DPH.

2.15 Dopravné je účtováno dle aktuálního ceníku a jeho součástí je i pojištění zásilky. Pokud Prodávající neúčtuje dopravné, je součástí „dopravy zdarma“ také pojištění zásilky v plné výši. Aktuální informace a ceník je vždy zveřejněn na stránkách Obchodu.

DODACÍ PODMÍNKY

2.16 Dodací lhůta pro každou objednávku Produktu je stanovena individuálně u každého Produktu na stránkách Obchodu.

2.17 Doručujeme pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

2.18 Osobní odběr. Příjemce objednávky musí pro identifikaci předložit doklad totožnosti.

a) Prodávající upozorňuje, že v případě osobního odběru Produktu, je kupní smlouva uzavřena fyzickým převzetím. V tomto případě se nejedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem.

b) Objednávku může vyzvednout pouze osoba, která si objednala a zaplatila zboží nebo která má notářsky ověřenou plnou moc od objednávající osoby. 

2.19 Doručení prostřednictvím kurýrních, poštovních a zásilkových služeb

a) Prodávající odešle objednané Produkty, které má skladem, bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí 21pracovních dnů ode dne řádné úhrady Kupní ceny za objednané Produkty.

b) Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je určována dopravcem Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.

2.20 Není-li Produkt ve stanoveném termínu vyzvednut, Prodávající má právo účtovat skladné s ohledem na druh Produktu.

2.21 Odpovědnost za přepravu Produktu nese dopravce. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda je zásilka, resp. obal nepoškozený. Pokud ano, je povinen s dopravcem sepsat příslušný protokol. Kupující o sepsání protokolu informuje Prodávajícího.

III.

ZÁRUKA

3.1 Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Nároky Kupujícího se řídí zejména ustanovením občanského zákoníku.

3.2 Kupující podá reklamaci písemně, a to buď zasláním e-mailu na adresu kontakt@flyingatom.cz nebo na adresu provozovny Prodávajícího.

3.3 Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady.  Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.

3.4 Reklamace bude Prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamace.

OSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.5 Odstoupení od Kupní smlouvy je možné pouze v případě Ostatních produktů.

3.6 Odstoupení od Kupní smlouvy je u Investičních produktů v souladu s § 1837 písm. b) vyloučeno.

3.7 Od Kupní smlouvy lze odstoupit pouze u Ostatních produktů v následující případech:

a) Kupující Spotřebitelem právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. 

b) Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

IV.

ZPĚTNÝ VÝKUP INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ

4.1 Vykupujeme pouze Investiční produkty zakoupené a/nebo které jsou v nabídce v Obchodě. Nevykupujeme

tedy zlomkové zlato, šperky, numismatické mince a jiné produkty, které nejsou v nabídce v Obchodě.

4.2 Investiční produkty vykupujeme pouze na pobočce Ostrava.

4.3 Cena výkupu je u každého Investičního produktu uvedená jako „Cena výkupu“ v Obchodě v okamžiku

samotného výkupu na pobočce v Ostravě.

4.4 Vykupujeme pouze Investiční produkty, které nejsou nijak poškozené. Slitky musí být v originálním balení,

včetně neporušeného obalu a certifikátu.

4.5 Při předání Investičního Produktu provedeme za Vaší přítomnosti kontrolu pravost a kvality Investičního

Produktu určeného k výkupu. Vyhrazujeme si právo Vámi nabízený Investiční produkt odmítnout vykoupit, a to i

bez udání důvodu.

4.6 Částku vyplácíme v hotovosti po předchozí domluvě do zákonného limitu pro platby v hotovosti (max

270.000,- Kč) nebo bezhotovostně v termínu od 1 do 5 pracovních dní. Pro výkup se aplikují pravidla AML dle

těchto Obchodních podmínek a příslušných právních předpisů

4.7 Zákazník prohlašuje, že:

4.7.1 Investiční produkt je jeho výhradním vlastnictvím a má právo se ním volně nakládat,

4.7.2 Investiční produkt není zatížen žádným břemen, závazky ani nároky/právy třetích stran a nepochází

ze zakázaného jednání,

4.7.3 poskytuje společnosti Flying GOLD s.r.o., záruku na právní vady Zboží po dobu 2 let ode dne

uzavření kupní smlouvy.

V. 

SPORY

5.1 Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou se strany snaží vyřešit smírnou cestou. Veškeré případné spory budou řešeny dle platných právních předpisů a příslušnými soudy.

VI.

Závěrečné ustanovení

6.1 Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ustanoveními Občanského zákoníku.

6.2 Tato verze Obchodních podmínek nahrazuje veškeré předchozí verze.

6.3 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti vyhlášením.